Etisk tema

Diagnoser

For det enkelte menneske kan en diagnose opleves som både ”det bedste” og ”det værste”. Det bedste, fordi den kan give afklaring, adgang til rette behandling og åbne nye døre. Det værste, fordi diagnosen kan virke stigmatiserende og låse mennesket fast i en uønsket identitet.

I de senere år har der været stigende samfundsmæssig bevågenhed om anvendelse af diagnoser. Det skyldes bl.a., at antallet af diagnoser er steget, og at flere og flere danskere får en diagnose. Særligt diagnoser såsom ADHD og depression er der kommet øget opmærksomhed på, da det blandt andet også er nogle af de mere udbredte diagnoser.

Her på siden kan du læse forskellige udgivelser vedrørende emnet.

Udvalgte publikationer

2016

Intro: Etiske spørgsmål ved anvendelse af diagnoser

At få en diagnose kan være både det bedste og det værste. Vi præsenterer her et projekt om anvendelse af diagnoser, hvor vi søger at belyse nogle af de etiske udfordringer og dilemmaer.

Læs mere og hent udgivelsen

2016

Baggrundstekst: Diagnosen som begreb og praksis

Diagnoser inddeles og klassificeres i systemer. I denne tekst beskrives de internationalt anerkendte diagnoseklassifikationer, som anvendes i dag.

Læs mere og hent teksten

2016

Kernetekst 1: Diagnosen som det bedste og det værste

Du kan i denne tekst læse om lægers og andre sundhedspersoners opfattelse af diagnoser, og få indblik i hvordan det kan opleves at få og leve med en diagnose.

Læs mere og hent teksten

2016

Kernetekst 2: Menneskesyn og magt

Du kan i teksten få indblik i, hvordan stigmatisering kan opleves, og hvordan dette kan føre til selvstigmatisering.

Læs mere og hent teksten

2016

Kernetekst 3: Viden og relationer i sundhedssystemet

Et af tekstens temaer er en diskussion af, om samarbejdet og udvekslingen mellem forskellige aktører internt i sundhedsvæsenet fungerer tilfredsstillende. Et andet tema er, om sundhedsvæsenet i tilstrækkelig grad formår at udnytte de ressourcer, der ligger i inddragelse af pårørende og andre med tæt kontakt til personen med en diagnose.

Læs mere og hent teksten

2016

Kernetekst 4: Diagnosen uden for sundhedssystemet

Denne tekst handler om de problematikker, der kan opstå, når diagnosen anvendes uden for sundhedssystemet. Teksten har særligt fokus på patientens møde med det sociale system.

Læs mere og hent teksten

2016

Afslutning: Kan diagnoser bruges på en bedre måde?

På samme måde som i kerneteksterne stammer forslagene primært fra de inviterede deltagere og udtrykker derfor ikke nødvendigvis Det Etiske Råds holdning

Læs mere og hent udgivelsen

2016

Interview med Svend Brinkmann

Vi har spurgt Svend Brinkmann, der er professor i psykologi, om vi lever i en diagnosekultur og hvad det betyder for os.

Læs mere og se interviewet