Etisk tema

Assisteret reproduktion

Mulighederne for at få hjælp blevet bedre og mere almindelige, hvis det er svært at blive gravid, og i dag bliver næsten hvert tiende barn født efter brug af assisteret reproduktion.

Vi har udgivet flere redegørelser og udtalelser og mm., der diskuterer de etiske dilemmaer, der følger af assisteret reproduktion og de forskellige teknikker, man bruger nu og måske kan bruge i fremtiden.

Udvalgte publikationer

2020

Opbevaring af befrugtede æg og ubefrugtede ægceller

Et samlet Etisk Råd anbefaler i denne udtalelse en udvidelse af opbevaringstiden for befrugtede æg og ubefrugtede ægceller. Udtalelsen er foranlediget af en henvendelse fra Sundheds- og Ældreministeren, som har opfordret rådet til at belyse de etiske aspekter forbundet med en eventuel udvidelse af opbevaringstiden for befrugtede æg og ubefrugtede ægceller.

Læs mere og hent udtalelsen

2017

Anbefalinger om lovliggørelse af dobbeltdonation

Ved dobbeltdonation modtager en kvinde, der ønsker at blive gravid, både æg og sæd fra donorer. Den eksisterende lovgivning rummer et forbud mod denne donationsform for at sikre, at barnet er genetisk beslægtet med mindst én af de kommende forældre. Det Etiske Råd har taget stilling til, om forbuddet bør lempes, blandt andet set i lyset af nutidens familiemønstre, hvor mange børn vokser op i en helt anden slags familie end den traditionelle kernefamilie.

Læs mere og hent udtalelsen

2014

Embryo- og dobbeltdonation

Udtalelse om embryo- og dobbeltdonation

Læs mere og hent udtalelsen

2013

Udtalelse om kompensation for ægdonation

Det Etiske Råd ønsker med denne udtalelse at bidrage til debatten om, hvorvidt Sundhedsstyrelsens vejledning om kompensation for donation af ubefrugtede æg bør ændres.

Læs mere og hent udtalelsen

2004

Kunstig befrugtning – etisk set

De væsentligste emner om kunstig befrugtning præsenteres her i en letlæselig og overskuelig form. Den giver et overblik over de centrale etiske spørgsmål og argumenter om kunstig befrugtning, som har været behandlet i rådets redegørelser og udtalelser om emnet i de sidste 4 år. Rådet håber derfor, at den vil blive brugt af de forskellige beslutningstagere inden for området og vil blive læst af personer med interesse for emnet kunstig befrugtning.

Læs mere og hent redegørelsen

2003

Mikroinsemination og præimplantationsdiagnostik

Skal det være muligt at fravælge fosteranlæg med alvorlige arvelige sygdomme eller tilvælge fosteranlæg med ønskede egenskaber som anlæg for intelligens eller vævsforligelighed med en syg søster eller bror? Det er blandt de emner, redegørelsen tager op. Bogen er del af en serie redegørelser om kunstig befrugtning, fordi præimplantationsdiagnostik indebærer reagensglasbefrugtning.

Læs mere og hent redegørelsen

2002

Anonymitet og selektion i forbindelse med sæddonation

I redegørelsen tager Det Etiske Råd stilling til, om en person undfanget gennem donation som voksen bør have mulighed for at få informationer om sin biologiske far. Rådet forholder sig også til, om det bør være muligt at udvælge donorer eller sæd med henblik på allerede forud for inseminationen at bestemme egenskaberne ved det kommende barn. 

Læs mere og hent redegørelsen