Lærervejledning

Publiceret 25-01-2018
Undervisning

Vejledningen er udarbejdet af lærere i relevante fag til brug af temaet om sundhedswearables og big data.

Til undervisning i samfundsfag

Af Kaspar Aarøe Jensen og Niklas Kristensen (samfundsfag og idræt) og Lene Frida Rasmussen (samfundsfag og religion), alle Greve gymnasium

Materialet er oplagt at arbejde med i samfundsfag på alle fagets niveauer og kan bruges i emner omhandlende sociologi og politik.

De artikler i materialet, som er relevante for samfundsfag er:

“Fra personlig data til big data” (kan bruges på C, B og A niveau). Artiklen kan bruges til at arbejde med en karakteristisk af vores samfundstype i dag og hvilke behov de nye teknologier giver os. Derudover kan artiklen bruges til at skitsere nogle af de etiske problemstillinger, som ovennævnte udvikling rejser. Her kan der med fordel fokuseres på stat-marked-individ og de forskellige aktørers ansvar for borgernes sundhed.

“Etikinterview om sundhed, privathed og frihed” (kan bruges på C, B og A niveau - dog kan der med fordel klippes i interviewet til C-niveau). Interviewet er oplagt i forhold til at arbejde med politiske ideologier, velfærdsmodeller og forholdet mellem aktør og struktur(stat). Teksten er god til at skitsere de problemstillinger, der efterfølgende kan foldes ud enten alene i samfundsfag eller i samarbejde med andre fag.

Baggrundsteksten Beskyttelse af privatlivet – etiske aspekter (primært rettet mod B eller A-niveau). Den kan bruges som inspirations-artikel i forhold til hvilke underemner, der kunne arbejdes videre med såsom frihedsbegrebet, overvågning, social arvs betydning for sundhed og herunder om det er statens eller individet ansvar at sikre sundheden.

Kobling til andre fag

Idræt: Med fokus på sundhedsapp og hvilken betydning overvågning har for individets motivation til at træne, og hvordan dette påvirker vores identitet

Engelsk: Tag udgangspunkt i filmen “The Circle” og se på hvordan overvågningen fremstilles og hvordan overvågningen påvirker firmaets ansatte.

Emner:

 • Overvågning
 • Sundhed - herunder social ulighed.
 • Magt
 • Demokrati - herunder rettigheder

Kernestof som bliver dækket ved at arbejde med emnet:

C-niveau:

 • Politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme
 • Politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.
 • Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
 • Sociale og kulturelle forskelle

B-Niveau:

 • Politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme
 • Demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet
 • Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
 • Magtbegreber
 • Identitetsdannelse og socialisering
 • Social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark

A-Niveau:

 • Politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd
 • Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
 • Magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.
 • Identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
 • Samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.

Der kan læses mere i nedenstående materiale:

“Sygt sund”: Rasmus Tranegaard Andersen og Jesper Engsted. Columbus 2014

Ulighed i sundhed:

Mænds sundhed kan forbedres med mobilen

Fysisk aktivitet kan indgå som en del af din behandling

Mensesblod skal afsløre sygdomme via mobilen

Vil du leve længere? Så flyt til Nordsjælland

Sundhedsprofil: Ufaglærte mænd går mod strømmen

Chris MacDonald: Sundhed er for alle

Sundhed i de sociale klasser

Overvågning:

Søren Pind vil indføre totalovervågning af alle danskeres færden

Bange for overvågning? Det har været meget værre

Den urimelige kontrol og overvågning

Hvorfor vi ikke bare skal acceptere den stigende overvågning

Overvågningssamfundet: Hvem kigger på hvem – og hvorfor?

Velfærdstaten:

Udgifter til sundhed stiger

Til undervisning i Biologi

Af Søren Vinther Schmidt (biologi og idræt), Greve Gymnasium og Liselotte Unger (biologi og bioteknologi) Det Frie Gymnasium

I biologiundervisningen i gymnasiet er det et bekendtgørelseskrav at eleverne forholder sig til etiske problemstillinger og tager stilling hertil. Wearables rejser i den forbindelse mange interessante etiske diskussioner, som med fordel kunne indgå i undervisningen fx i forbindelse med forløb om krop og træning.

Teksten ”Kan din mobil gøre dig sundere?” er som udgangspunkt rettet til:

 • biologi på B-niveau,
 • biologi på C- niveau, idet afsnittet om forsøget med mærket vand tages ud,
 • biologi på A-niveau, idet afsnittet om forsøget med mærket vand suppleres med yderligere materiale om fx respiratorisk kvotient  
Det gennemgående tema er brugen af smartphones/wearables til at udføre indirekte målinger af forskellige aspekter af sundhed – og samtidig forholde sig kritisk til selve målingen.

Med udgangspunkt i spørgsmålet om, hvilke fordele og ulemper, der er ved at følge sin sundhed ved hjælp af sin mobil, kan man arbejde tværfagligt, fx sammen med samfundsfag, og her brede diskussionen om fordele og ulemper ud til at handle om såvel sundhed som fx privathed og selvforskyldthed. En anden mulighed for tværfagligt samarbejde ville være sammen med idræt, hvor man kunne afprøve forskellige wearables til at udføre indirekte målinger af konditionen. Idræt kunne ligeledes indgå i en bredere sundhedsdiskussion om hvordan wearables og sociale medier bruges til at udstille ens sundhed over for andre.

Det kan være oplagt at kombinere teksten med øvelser vedrørende fx kondital eller energiforbrug. Et øvelsesforslag, der omtales i tekstens indledning, giver mulighed for desuden at beskæftige sig med testens pålidelighed.

Afsnittet, der handler om forsøget med mærket vand, går tæt på en forskningsprotokol, hvor man på mere direkte vis måler på energiforbrug. Det giver foruden forskellige fysiologiske begreber mulighed for at beskæftige sig med begreber som pålidelighed, direkte/indirekte målinger og guldstandard. Afsnittet giver en faglig indføring i de temaer, der behandles i især den første af de tre forskerinterviews, mens klip nummer 2 primært handler om de potentialer, måling vha. wearables rummer. Klip 3 tager primært en kritisk vinkel, herunder ift. datasikkerhed.

Til undervisning i idræt

Af Søren Vinther Schmidt (biologi og idræt), Greve Gymnasium

Teksten ”Kan din mobil gøre dig sundere?” er som udgangspunkt rettet til:

 • idræt på B-niveau

Materialet kan mest oplagt anvendes i et tværfagligt samarbejde ville være sammen med biologi, hvor man kunne afprøve forskellige wearables til at udføre indirekte målinger af konditionen. Idræt kunne ligeledes indgå i en bredere sundhedsdiskussion om hvordan wearables og sociale medier bruges til at udstille ens sundhed over for andre.

Det kan være oplagt at kombinere teksten med øvelser vedrørende fx kondital eller energiforbrug. Et øvelsesforslag, der omtales i tekstens indledning, giver mulighed for desuden at beskæftige sig med testens pålidelighed.

Til undervisning i dansk

Af Kristoffer Kildelund (engelsk og dansk), Greve Gymnasium

Dansk vil bedst kunne arbejde med materialet som del af et tværfagligt forløb med fag der tager sig af den egentlige substans i materialet. I den slags samarbejder vil dansk kunne arbejde med retorik og argumentation og se nærmere på fremstillingen af etiske problemstillinger med fokus på argumentation og til dels retorik og diskurs. Her vil etikinterviewet være den mest oplagte empiri, hvor man kan se nærmere på de underliggende syn på samfund og individ som bliver brugt som hjemmel i argumenterne omkring privatliv, sundhedssektor og digital registrering af sundhedsdata.

Til undervisning i engelsk

Af Kristoffer Kildelund (engelsk og dansk), Greve Gymnasium

Engelsk er mindre oplagt at bruge i denne sammenhæng end dansk, men med inddragelse af yderligere materiale om fx (digital) overvågning, internetsikkerhed eller digitalt privatliv vil der være et godt udgangspunkt for (evt. tværfagligt) at se på problemstillinger der berører den moderne vestlige og dermed også engelsksprogede verden. Filmen The Circle fra 2017 eller dens forlæg, bogen af samme navn fra 2013 af Dave Eggers er et muligt bud på hvordan problematikken kan udvides og behandles kritisk. De behandler temaet Det ultimative tab af privathed, som kan blive resultatet af den digitale registrering af alle livsaspekter, når den anvendes til gruppepres, kontrol og potentielt totalitarisme. Emnet lægger også fint op til at træne mundtlighed og skriftlighed i forbindelse med sagsfremstilling og debat.

Til undervisning i filosofi

Af Nils Østergaard (filosofi), Greve Gymnasium

Indsamling af data fra wearables og andre apps er et tema fra hverdagen, der vil få de fleste til at reflektere over, hvilke konsekvenser dette kan have for dem selv. Temaet rejser etiske problemstillinger om individet som samfundsborger, som alle kan studeres i forlængelse af et tema om moralfilosofi.

Nogle af de overordnede spørgsmål i materialet, der giver anledning til filosofisk eftertanke er a) Om man bør ud nytte de fordele, der kan være ved dataindsamling til at forbedre borgernes sundhed b) Om f.eks. banker og forsikringsselskaber må bruge denne viden til at forskelsbehandle kunder c) Hvilken magt private selskaber udøver over samfundsindivider gennem indsamling og videresalg af privat data.

Introteksten ”Fra personlige data til big data” præsenterer en emnet og en række fordele og ulemper i et ikke-filosofisk sprog. Artiklen er oplagt til at få indblik i emnet og arbejdet med at identificere etiske problemstillinger. På samme måde kan ”Etikinterview” oplagt læses i forlængelse af ovenstående artikel, hvor to eksperter argumenterer for og i mod brugen af wearables i f.eks. sundhedsvæsnet og individets rettigheder mht. frihed og privatliv.

Den første artiklen introducerer desuden den filmiske dystopi The Circle og et interview fra radio24syv om brugen persondata i Kina, der kan anvendes som supplerende materiale til diskussion om perspektiverne i big data.

Baggrundsteksten om ”wearables og privathed” giver i modsætning til de første to artikler en grundig introduktion til privatliv som filosofisk begreb, og de krænkelser af privatlivet, som brugen af wearables kan medføre. Privatliv defineres i forhold til frihed og tolerance med reference til John Stuart Mill og John Rawls men også Beate Rössler og Thomas Nagel, som måske sjældnere inddrages i undervisningen i filosofi i gymnasiet. Artiklen anbefales til dem, der gerne vil studeret de etiske problemstillinger i forholdet mellem big data of privatlivet mere uddybende.

Materialet vil kunne indgå både filosofi C og B niveau. I arbejdet med emnet vil eleverne træne at genkende og redegøre for etiske problemstillinger samt at indgå i en faglig funderet diskussion om hverdags case. Til emnet knytter der sig også grundlæggende filosofiske diskussioner om menneske, samfund og teknologi.

Materialet giver mulighed for samarbejde med andre fag, for eksempel biologi, idræt og samfundsfag.

HENT UNDERVISNINGSHÆFTE

Her kan du hente alle teksterne samlet i et undervisningshæfte. Hæftet er også velegnet til brug på tablets og til udskrivning.

Hent undervisningshæftet

Indhold på siden