Et flertal i Det Etiske Råd anbefaler, at grænsen for den fri abort hæves

Publiceret 26-09-2023

I en ny udtalelse om abort anbefaler et stort flertal af medlemmerne i Det Etiske Råd, at grænsen for den fri abort hæves for bedre at imødekomme hensynet til kvinders ret til selv at bestemme. Ni medlemmer anbefaler, at abortgrænsen flyttes til 18. graviditetsuge, mens fire medlemmer anbefaler, at den flyttes til uge 15. De fire øvrige medlemmer anbefaler, at grænsen fastholdes ved den nuværende grænse, der ligger ved udgangen af 12. graviditetsuge.

Graviditetstest

Abort har det seneste år været genstand for stor debat verden over, og 50-året for den frie abort i Danmark har også givet anledning til en fornyet debat herhjemme om, hvorvidt den nuværende abortgrænse fra udgangen af 12. graviditetsuge skal ændres.
Nogle lande indskrænker, mens andre udvider. Det Etiske Råd har kigget på den nuværende abortgrænse, og om den balancerer de etiske hensyn i dagens Danmark. Og det er det arbejde, som har Det Etiske Råd nu har afsluttet.

”Abort er et svært emne, som vækker stærke følelser, fordi der er så meget på spil, og det ikke er muligt at tilgodese alle hensyn i lige høj grad. Både den gravide, fosteret, personalet og det omgivne samfund har legitime interesser på spil, og beskyttelse af den ene part kan opleves som en krænkelse af den anden. I rådets udtalelse kan man læse, hvordan de 17 rådsmedlemmer hver især mener, at hensynene bør afvejes i lyset af den tilgængelige viden, og det er mit håb, at det kan tjene som inspiration, når vi hver især skal gøre vores stilling op, hvad enten det er som almen samfundsborger eller som politiker,” siger formand for Etisk Råd Leif Vestergaard Pedersen.

En afvejning af flere hensyn

De rådsmedlemmer, som anbefaler, at grænsen flyttes til senere i graviditeten, har især lagt vægt på:

  • At en udvidelse styrker kvinders selvbestemmelse, fordi den bl.a. giver plads til betænkningstid og til at handle på den viden, der kan erhverves igennem scanningstilbuddet i 1. trimester
  • At der baseret på erfaringer fra andre lande ikke er grund til at tro, at en udvidelse vil føre til væsentligt flere aborter eller senaborter
  • A en 18-ugersgrænse stadig efterlader en betydelig margin til levedygtighedstidspunktet omkring uge 22
  • At der ikke er betydeligt forøget risiko for den gravide forbundet med abort efter uge 12
  • At der baseret på erfaringer fra andre lande ikke er grund til at tro, at den udvidede mulighed for abort vil blive brugt som middel til fx kønsselektion
  • Et en 18-ugersgrænse vil øge den lige adgang til sundhed ved at gøre det lige let for alle danskere at få den adgang til fri abort ,som ressourcestærke borgere har haft mulighed for ved fx at tage til Sverige
  • At der allerede i dag gives tilladelse til langt de fleste, ansøgte senaborter.

Abortsamråd bør revideres

De rådsmedlemmer, som anbefaler, at grænsen fortsat bør gå ved udgangen af uge 12, har især lagt vægt på:

  • At en 12-ugersgrænse på klar vis markerer, at fosteret har selvstændig værdi, og at denne tiltager i takt med fosterets udvikling
  • At en 12-ugersgrænse alt andet lige er bedre til at sikre mod tendenser til et selektionssamfund end en senere grænse, idet den gør flere beslutninger om abort på baggrund af fosterdiagnostik til et samfundsanliggende snarere end en privat sag
  •  At en 12-ugersgrænse fortsat giver de fleste gravide, som ikke ønsker et barn, god mulighed for at opdage graviditeten og få foretaget en abort inden udgangen af uge 12.


I udtalelsen anbefaler et samlet råd også, at grundlaget for abortsamrådenes virke bør tages op til revision med særligt fokus på, om behandlingen af abortsager er retssikkerhedsmæssigt betryggende; om de kriterier, som ligger til grund for vurderingen af abortsager er, som vi ønsker det. Det gælder sager, hvor fosteret har et handicap eller er i risiko for at udvikle et handicap, og det gælder i de sager, hvor kvinden af forskellige sociale årsager ikke føler, at hun kan tage vare på et barn.


Endelig anbefaler et samlet råd også, at den fri abort fremover også gælder for 15-17-årige, sådan så de ikke længere er nødt til at få et ønske om abort godkendt af dem, der har forældremyndigheden over dem.

Læs redegørelsen (PDF)