Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen

Publiceret 30-09-2018

Læs udtalelsen, hvor Det Etiske Råd fremsætter en række anbefalinger, som kan understøtte en mere retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen.

En lang række eksperter, læger, patientforeninger m.fl. har de seneste år givet udtryk for, at de oplever prioriteringen i sundhedsvæsenet som uretfærdig, uigennemskuelig og tilfældig. De peger på, at når hr og fru Danmark går ind ad døren til det danske sundhedsvæsen, afhænger kvaliteten af deres behandling af, hvilken sygdom de har pådraget sig. De mest omtalte eksempler på uretfærdig prioritering kommer fra psykiatrien, hvor meget syge patienter afvises og udskrives for tidligt.

Men også mange andre patientgrupper beklager, hvad de opfatter som en utilstrækkelig behandling. Der tegnes et billede af, at nogle patientgrupper har adgang til en relativt privilegeret behandling, og det står fx klart, at sundhedssystemet på nogle områder er klar til at betale en meget høj pris i forhold til effekten.

Ikke mindst udgifterne til ny dyr sygehusmedicin vokser kraftigt i disse år. I 2017 blev Medicinrådet en realitet, der bl.a. skulle sikre, at den pris, man betaler, står mål med effekten, og rådets første sager har vist en vilje til at træffe prioriteringsbeslutninger, selvom det var upopulært.

Men medicin udgør trods alt kun 13 % af det samlede budget i sundhedsvæsenet, og udgifterne stiger også af mange andre årsager. Behovet for at prioritere bliver næppe mindre de kommende år. Mange patienter vil også fremover blive skuffede over at få afslag på adgang til optimal behandling. Så meget desto vigtigere er det, at prioriteringen er retfærdig.

Samtidig er der ingen tvivl om, at prioriteringsbeslutninger bliver truffet med stor omhyggelighed af politikere og sundhedsvæsen. Så er prioriteringen overhovedet uretfærdigt? Og hvordan bør man i givet fald fremme en mere retfærdig prioritering?

Det er spørgsmål, Det Etiske Råd adresserer i sin udtalelse.

Det Etiske Råd besluttede ved sit rådsmøde i juni 2017 at sætte prioritering på sin arbejdsplan for 2017-18 på forslag af Gorm Greisen. Arbejdsgruppen bestod (ved projektets afslutning) af:

 • Kirsten Halsnæs
 • Gorm Greisen
 • Morten Bangsgaard
 • Poul Jaczszak

I efteråret 2017 blev afholdt to forberedende møder, der kulminerede med en rundbordssamtale med en række inviterede gæster ved Rådsmødet den 23. november 2017. Kirsten Halsnæs blev valgt som arbejdsgruppens formand.

På baggrund af dette udarbejdede arbejdsgruppen et kommissorium, som blev godkendt af Det Etiske Råd den 14. december 2017.

I foråret 2018 besøgte gruppen to hospitalsafdelinger for at blive klogere på, hvordan den overordnede prioritering opleves og udspiller sig. Sideløbende hermed arbejde gruppen på fire cases, der skulle udgøre eksempler på prioritering, samt et teoretisk baggrundsafsnit, der primært er begrebsforklarende.

Herefter arbejdede gruppen videre med et udkast til en udtalelse, der blev behandlet første gang af Det Etiske Råd ved sit rådsmøde i juni og vedtaget ved sit rådsmøde den 30. august 2018.

Arbejdsgruppen har undervejs søgt hjælp og inspiration hos en lang række eksperter og sundhedspersoner mv.

Deltagere ved rundbordssamtalen (23. november 2017):

 • Kjeld Møller Pedersen – professor, sundhedsøkonom, Syddansk Universitet (oplæg)
 • Andreas Rudkjøbing – formand, Lægeforeningen (oplæg)
 • Klemens Kappel – professor, filosofi, Københavns Universitet (oplæg)
 • Jakob Kjellberg – professor, sundhedsøkonom, KORA
 • Kristoffer Bastrup-Madsen Marså, overlæge, Palliativ Enhed Herlev/Gentofte
 • Kasper Lippert-Rasmussen – professor, filosof, Aarhus Universitet
 • Lars Holger Ehlers – professor, sundhedsøkonom, Aalborg Universitet
 • Lars Peter Østerdal – institutleder, professor, CBS
 • Martin Marchmann Andersen – lektor, filosof, DTU
 • Morten Ebbe Juul Nielsen – professor, filosof, Københavns Universitet
 • Torben Klein – direktør, Medicinrådet
 • Steen Werner Hansen – vicedirektør, Herlev Hospital, formand, Medicinrådet
 • Per Jørgensen – vicedirektør, Rigshospitalet, rådsmedlem, Medicinrådet
 • Nora Vågnes Traaholt – De Økonomiske Råd
 • Kirsten Gøtzsche-Larsen – ledende overlæge, Regionspsykiatri, Region Midtjylland
 • Yrsa Bro - ledende oversygeplejerske, Regionspsykiatri, Region Midtjylland
 • Karsten Hougaard – specialpsykolog, Regionspsykiatri, Region Midtjylland
 • Mette Gørtz - lektor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
 • Nana Kongsholm - post.doc, Københavns Universitet
 • Andreas Christensen - post.doc, Københavns Universitet
 • Katla Heðinsdóttir - cand.mag, Københavns Universitet

Deltagere, besøg ved Regionspsykiatrien Midt (1.2.2018):

Afdelingsledelsen

 • Ledende overlæge Kirsten Gøtzsche-Larsen
 • Oversygeplejerske Yrsa Bro

Sengeafsnit

 • Afdelingssygeplejerske Annemette Hvoldal (sengeafsnit for psykotiske lidelser)
 • Afdelingslæge Anders Bøgelund (sengeafsnit for psykotiske lidelser)
 • Specialpsykolog Karsten Hougaard (sengeafsnit for intensiv behandling og observation)
 • Afdelingssygeplejerske Pernille Haunsvig (sengeafsnit for intensiv behandling og observation)

Ambulant behandling

 • Overlæge Susanne Fabricius (klinik for psykotiske lidelser, vurdering og udredning)
 • Ledende sygeplejerske Helle Faarup (klinik for psykiatrisk dagbehandling mm.)
 • Overlæge Preben Friis (Psykiatriens Hus)
 • Ledende sygeplejerske Bjarne Yde (Psykiatriens Hus)

Administration

 • Leder af Psykiatriens Centrale Visitation Dorte Purr Hede
 • Leder af Udviklingsenheden Dorte Mark

Deltagere, besøg ved lungemedicinsk sektion, Hvidovre Hospital

 • Ejvind Frausing, specialeansvarlig overlæge, Lungemedicinsk sektion
 • Janne Elsborg, vicedirektør, Hospitalsdirektionen
 • Charlotte Hosbond, enhedschef, Region H
 • Ledende overlæge Steen Andersen, Medicinsk Enhed
 • Afsnitsansvarlig overlæge Oli Dalsgard, Lungemedicinsk sektion
 • Overlæge Nina Godtfredsen, Lungemedicinsk sektion
 • Specialeansvarlig overlæge Pia Thaning, Lungemedicinsk sektion
 • Sygeplejerske Kirsten Fashoo, Lungemedicinsk sektion
 • Sygeplejerske Camilla Skovgaard Pedersen, Lungemedicinsk sektion

Andre bidragydere:

 • Peter Lange, professor, KU (kommentering af case om KOL)
 • Merete Nordentoft, professor, psykiater, Psykiatrisk Center København (kommentering af case om skizofreni)
 • Ulrik Lassen, professor, klinikchef, onkolog, Rigshospitalet (kommentering af case om lungekræft)
 • Alfred Peter Born, professor, overlæge, Børne-ungeklinikken, Rigshospitalet (kommentering af case om SMA)
 • Dorte Gyrd-Hansen, professor, sundhedsøkonom, SDU (kommentering af baggrundsnotat)
 • Martin Marchmann Andersen, lektor, filosof, DTU (kommentering af baggrundsnotat)

Baggrundsnotat

Baggrundsnotatet supplerer rådets udtalelse om retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen, og er udarbejdet på baggrund af diskussioner i Det Etiske Råds arbejdsgruppe og med konsultation af en række eksperter.

Læs baggrundsnotat

Baggrundsnotat

Her kan du hente beskrivelser af de fire cases, som bliver anvendt i udtalelsen om retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen.

KOL (Kronisk obstruktiv lungesygdom)

Lungekraeft – med særlig fokus på ny behandling, Keytruda

Spinal muskelatrofi (SMA)

Skizofreni

Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen