Lovændringer på sundhedsområdet som følge af kommunalreform

Publiceret 06-01-2005

Høring over Forslag til lov om ændring af forskellige love på sundhedsområdet (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreform). Lovforslaget er en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af den nye kommunalreform. Ved lovforslaget ændres de regler i lovene, der regulerer amtskommunernes opgavevaretagelse, herunder regler, der tillægger amtskommunerne myndighedskompetence, idet det bliver foreslået, at regionsrådet i de nyere regioner fremover skal varetage denne opgave.