Den etiske forbruger

Publiceret 16-11-2016

Redegørelsen tager fat om fænomenet 'den etiske forbruger', der handler om, at forbrugere gennem deres forbrug tager ansvar for de etiske problemer, som produktionen af fødevarer kan give anledning til. Rådet tager i redegørelsen stilling til etisk forbrug på to områder: Fødevarer fra dyr fodret med GMO og klimabelastende fødevarer.

De etiske problemer, som den etiske forbruger forholder sig til, kan være varernes effekt på miljø og klima, overforbrug af knappe ressourcer, problematisk natursyn, dårlig dyrevelfærd m.m. Rådet diskuterer, om forbrugere i nogle situationer kan siges at være forpligtet til at tage sådanne hensyn, og om man i nogle tilfælde, i stedet for at overlade ansvaret til den enkelte forbruger, bør gøre brug af regulative instrumenter som forbud, afgifter eller mærkning.

Rådet tager stilling til etisk forbrug på to områder, hvor nogle mener, at der er etiske problemer forbundet med fødevareproduktionen. Disse områder er:

1. Fødevarer fra dyr fodret med GMO

I Europa er der vedvarende modstand fra forbrugerne mod genmodificerede afgrøder; en modstand, som ikke påvirkes af de videnskabelige risikovurderinger, som viser, at brugen af GMO i sig selv ikke er påvist at have negative sundheds- eller miljøeffekter. Nogle forbrugere har derfor udtrykt ønske om at udvide mærkningen af fødevarer indeholdende GMO til også at gælde fødevarer fra dyr, som er fodret med GMO.

Rådets flertal anbefaler, at fødevarer fra dyr fodret med GMO skal mærkes, men medlemmerne har forskellige argumenter for at anbefale det.

2. Klimabelastende fødevarer

Fødevarerne står for 19% – 29% af den globale, menneskeskabte udledning af drivhusgasser, og af dem står kvæget alene for ca. 10% af udledningerne. Der vil altså være store gevinster for klimaet – og dermed for alle de mennesker, som rammes af den globale opvarmning – hvis især de vestlige landes befolkninger omlagde deres fødevareindkøb i mere klimavenlig retning. Dette vil især kræve et mindre forbrug af kød fra drøvtyggere, som har en stor udledning af drivhusgassen metan. Valget om, hvorvidt man bør forbruge klimavenligt, er i dag helt overladt til den etiske forbruger.

Rådets flertal anbefaler en afgift på forbrug af oksekød. Hovedårsagen hertil er oksekødets store bidrag til klimaforandringerne, som er et etisk problem, fordi de skader andre mennesker og udgør en alvorlig trussel mod det globale samfunds udvikling, og mod naturen.

Den etiske forbruger

Rådet tager i redegørelsen stilling til etisk forbrug på to områder, hvor nogle mener, at der er etiske problemer forbundet med fødevareproduktionen: Fødevarer fra dyr fodret med GMO og klimabelastende fødevarer.

Læs redegørelsen (PDF)