Høringssvar, vejledning i medikamentel palliation i terminalfasen

Publiceret 11-12-2017

Læs rådets høringssvar på udkast til vejleding i medikamentel palliation i terminalfasen i høring. Det Etiske Råd finder det væsentligt, at det er muligt at skelne klart mellem aktiv dødshjælp og de patientforløb med palliativ sedering, hvor patienten dør under forløbet, uden at det kan betragtes som aktiv dødshjælp.

For nogle medlemmer af rådet har en overvejelse i forlængelse heraf været, om udkastet til vejledningen i tilstrækkelig grad respekterer nødvendigheden af, at denne sondring kan opretholdes i de enkelte tilfælde, og derved sikrer de sundhedsfagliges retsstilling tilstrækkeligt godt. I litteraturen om emnet diskuteres fx den situation, hvor en patient gives palliativ sedering i så lang tid uden at få tilført ernæring og væske, at patienten snarere må siges at dø af sult og/eller væskemangel end af sin sygdom. I et sådant tilfælde kan man hævde, at der reelt er tale om aktiv dødshjælp eller i det mindste assisteret selvmord, fordi patienten i kraft af smertebehandlingen faktisk får hjælp til at sulte eller tørste sig ihjel. Processen ville nemlig være væsentlig mere ubehagelig for patienten uden
smertebehandlingen

Høringssvar, vejledning i medikamentel palliation i terminalfasen