Psykiske sygdomme

Publiceret 01-05-2013
Undervisning

Viden om psykiske sygdomme kan give os indsigt i, at det nogle gange drejer sig om almindelige følelser som tristhed, nedtrykthed eller angst, der er kommet til at fylde så meget, at det truer eller hindrer den unges trivsel eller udvikling. Eller en sådan viden kan give en forståelse af, at en tilstand i hjernen kan få et barn eller et ungt menneske til at opføre sig på en måde, som opleves anderledes og uforståelig.

Psykiske sygdomme udtrykkes som regel i diagnoser. Diagnoser er først og fremmest et hjælpeværktøj for lægen. Efter lægens undersøgelser og samtaler med patienten er diagnosen udtryk for lægens afgørelse af, hvilken sygdom patienten lider af. Diagnosen er udgangspunktet for behandling og et skøn over, hvordan forløbet vil blive. Det kan nogle gange være vanskeligt at stille en diagnose. Måske har barnet/den unge kun få symptomer, eller den unge har måske symptomer, der kan tolkes som forskellige sygdomme. Fx kan angst undertiden føre til depression, og den unge vil da udvise symptomer på både angst og depression.

En diagnose er ikke en identitet. Vi bruger nogle gange vores sprog, som om det var, fx kan vi omtale en person, der er ramt af angst, som "den syge". Det er imidlertid vigtigt at slå fast, at man jo stadig er det samme menneske bag diagnosen.

Nogle former for psykiske sygdomme kan optræde i barne- og ungdomsårene. Dette gælder fx angsttilstande, tvangstanker eller tvangshandlinger (OCD), selvskadende adfærd eller spiseforstyrrelser. Nogle tilstande som fx autisme, Aspergers Syndrom og ADHD står også opført i det psykiatriske diagnosesystem. Disse tilstande er i modsætning til de egentlige psykiske sygdomme i højere grad udtryk for forstyrrelser i barnets/den unges udvikling og adfærd. For alle diagnosers vedkommende vil der være tale om forskellige grader af alvor på forskellige tidspunkter.

Inforboks

ADHD

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Børn og unge, der har ADHD, har udfordringer i forhold til opmærksomhed, koncentration og for nogles vedkommende impulsivitet.

Angst

Mange unge lider af så svær angst, at det uden behandling kan være ødelæggende for deres liv og få afgørende indflydelse på uddannelse, arbejde og etablering af familieliv.

Autisme

Autisme er en udviklingsforstyrrelse. Børn med autisme har særlige udfordringer socialt og kommunikativt. Aspergers Syndrom er en del af autismespektret.

Depression

Depression er en alvorlig sygdom, som nedsætter livskvaliteten og evnen til at fungere sammen med andre.

OCD

OCD står for Obsessive Compulsive Disorder

Børn og unge, der har OCD, er præget af tvangstanker og/eller tvangshandlinger.

Psykoser

I psykose vil barnet/den unge være præget af vrangforestillinger og vil have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed. Sygdommen skizofreni kan udløse psykose.

Selvskadende adfærd

Der er mange former for selvskadende adfærd, fx cutting (at skære i sig selv).

Spiseforstyrrelser

Anoreksi, bulimi og tvangsoverspisning (Binge Eating Disorder) er eksempler på spiseforstyrrelser.

Hvis du ønsker mere viden om de enkelte sygdomme, fx hvordan sygdommen opstår, og hvordan den kan behandles, eller hvilke symptomer, sygdommen giver, kan du søge litteratur, der mere specifikt handler om den enkelte sygdom.

Hjemmesider, hvor du kan søge mere information:

For de fleste sygdommes vedkommende er der dannet foreninger. På disse foreningers hjemmeside kan du finde mange informationer. Prøv at google dig frem.

INDE ELLER UDE?

Etisk Forum for Unge 2013 hedder "Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom", og handler om unge med psykiske lidelser.

Læs materialet