Fravalg af livsforlængende behandling

Publiceret 23-01-2015

Bidrag til evaluering af Sundhedsstyrelsens vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling uden for sygehuse. Det Etiske Råd har modtaget anmodningen om bidrag til evaluering og vil indledningsvist pointere, at det anser vejledningen for at være rimeligt udtømmende og rumme mange væsentlige præciseringer, fx om hvad det vil sige, at borgerens tilkendegivelser kun gælder i den aktuelle situation. Rådet har ingen kommentarer til selve evalueringen af vejledningen. Derimod har Rådet enkelte kommentarer til, hvad det vil være hensigtsmæssigt at omtale i de to pixiudgaver af vejledningen til henholdsvis borgere og sundhedspersonale.